JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

wtorek, 3 września 2013

Nowenna do ŚWIĘTEGO OJCA PIO i ŚWIĘTEJ RITY - dzień drugi

Jezu Chryste, 
u stóp Twojego świętego Krzyża składam moje problemy.
Proszę Ciebie, Jezu, 
Ty się nimi zajmij!
Jezu ufam Tobie!ŚWIĘTA RITA

Orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych. 


Na drugi dzień
 Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.
O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.
Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).
Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...
Antyfona:Obdarzyłeś,Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 


3 września
 Tylko miłość może nas obdarzyć darem opanowania tego, co wydaje się nam nie do opanowania. Językiem miłości jest przekonanie prowadzące do ufności. Jakże piękna jest miłość, jeśli otrzymuje się ją w darze, a jak jest zniekształcona, jeśli jej się domaga i się ją wymusza (PM, s. 166).

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
Modlitwa do Ducha Świętego
Módlmy się:
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła świętego w sposób widzialny raczyłeś zstąpić na Apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serce, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić; błagamy Cię usilnie, abyś również nam, w czasie tej nowenny, udzielić raczył tych samych darów dla naszego uświęcenia i dla wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Słowo Boże:
Z Listu św. Pawia Apostoła do Galatów (6,14):
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, niech zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (11,25):
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie”.
  
Modlitwa błagalna:
Módlmy się:
Święty Ojcze Pio, wierny synu Twojego świętego Patrona, Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie szerząc dobro i pokój. Zwróć swój łaskawy wzrok na nas, którzy zaliczamy się do Twoich czcicieli i polecamy się Twojemu wstawiennictwu u Boga. Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do Ciebie i prosimy o wstawiennictwo u Boga w tych wszystkich sprawach, które Ci dziś przedstawiamy...
(następuje wyliczanie próśb, a także podziękowań za otrzymane łaski).
Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które Cię z ufnością prosimy, a także te, które są nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości wzrastali w doskonałości i mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść mogli razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w wiecznej chwale.
 
Wezwania do świętego Ojca Pio:
Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
- wierny natchnieniom Ducha Świętego,
- rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
- gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
- wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu
- w ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela
- cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
- ozdobo zakonu franciszkańskiego,
- niosący światu dobro i pokój,
- wybrane naczynie świętości i łaski,
- niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
- postrachu duchów piekielnych,
- zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego,
- nauczający bardziej przykładem niż słowem,
- wzorze miłości Boga i bliźniego,
- spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
- opiekunie cierpiących,
- pociecho nieszczęśliwych
- znoszący upokorzenia z cierpliwością,
- mężny wśród przeciwności,
- wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
- wzorze czystości kapłańskiej,
- mężu doskonałego posłuszeństwa,
- miłośniku życia ukrytego,
- mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
- nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
- możny nasz orędowniku u Boga,
 
P. Módl się za nami święty Ojcze Pio,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
 
Modlitwy do wyboru:
 
Módlmy się:
Chwalebny Ojcze Pio, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako wiernego sługę. Spraw swoim orędownictwem, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i wielbili Jedność Osób Boskich w potędze ich działania. Amen.

 Wtorek XXII tygodnia Okresu Zwykłego

Pierwszy list do Tesaloniczan 5,1-6.9-11.
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.


Księga Psalmów 27(26),1.4.13-14.
Pan światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?  
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia;
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.Ewangelia wg św. Łukasza 4,31-37.
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat.
Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy;
«Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą».
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

1 komentarz:

 1. Komentarz do Ewangelii
  Św. Padre Pio z Pietrelciny (1887-1968), kapucyn
  Ep 3, 626 i 570

  "Wyjdź z niego!"

  Pokusy nie powinny cię przerażać – przez nie Bóg chce wypróbować i umocnić twoją duszę, a jednocześnie daje ci moc zwyciężenia ich. Aż dotąd twoje życie było dziecinne; odtądPan chce cię traktować jak dorosłego. Jednakże doświadczenia dorosłych są trudniejsze niż dzieci i dlatego łatwo wjaśnić, dlaczego na początku byłeś tak zaniepokojony. Ale życie twojej duszy szybko odnajdzie swój spokój. Miej jeszcze trochę cieprpliwości i wszystko pójdzie dobrze.

  Porzuć zatem te marne obawy. Przypomnij sobie, że to nie sugestie Złego są winą, ale raczej zgoda na nie. Jedynie wolna wola jest zdolna do czynienia zła lub dobra. Ale kiedy wola jęczy pod jarzmen doświadczenia narzuconego przez kusiciela i opiera się mu, to nie tylko nie jest to winą lecz prędzej cnotą.

  Strzeż się wszelkiej podniety w walce przeciw tym pokusom, bo to jedynie mogłoby je wzmocnić. Trzeba je traktować z pogardą i nie zajmować się nimi. Zwróć twoją myśl w stronę Jezusa ukrzyżowanego – Jego ciało złożone w twoich ramionach, i powiedz: „Oto moja nadzieja, źródło mej radości! Przywiązuję się do Ciebie z całego siebie i nie puszczę Cię, zanim mnie nie ukryjesz bezpiecznie”.

  OdpowiedzUsuń