JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

czwartek, 4 czerwca 2015

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

Księga Wyjścia 24,3-8.
Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy».
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela.
Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców.
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz.
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni».
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów».Księga Psalmów 116(115),12-13.15.16bc.17-18.
Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

List do Hebrajczyków 9,11-15.
Bracia: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek,
ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała,
to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.Ewangelia wg św. Marka 14,12-16.22-26.
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?»
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim
i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: "Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami"?
On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas».
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje».
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.
I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.
Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.


1 komentarz:

 1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
  Komentarz do Ewangelii
  Starożytny hymn na Wielką Sobotę
  Borgia, Frammenti eucaristici antichissimi, p. 46-50

  "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana"

  Dzisiaj kontemplowaliśmy na ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  Dzisiaj karmiliśmy się rozżarzonym węglem z ołtarza, w którego cieniu śpiewają serafiny (Iz 6,2nn).
  Dzisiaj usłyszeliśmy łagodny, lecz potężny głos, mówiący nam:

  To ciało spala ciernie grzechu i oświeca duszę ludzką.
  To ciało, którego dotknęła się kobieta cierpiąca na krwotok i została uwolniona ze swego kalectwa.
  To ciało córka kobiety kananejskiej ujrzała i została uzdrowiona.
  To ciało, do którego zbliżyła się grzesznica ze skruchą i została oczyszona z brudu swojego grzechu.
  To ciało, które dotknął Tomasz i rozpoznał je, wołając: „Mój Pan i mój Bóg”.
  To ciało, wielkie i wysokie, jest podstawą naszego zbawienia.

  Kiedyś Ten, który jest Słowem i Życiem, powiedział:
  „Ta krew została wylana za was na odpuszczenie grzechów”.
  Piliśmy, umiłowani, krew świętą i nieśmiertelną.
  Piliśmy, umiłowani, krew która wypłynęła z boku Pana, która leczy wszelką chorobę i uwalnia wszystkie dusze.
  Piliśmy krew przez którą jesteśmy odkupieni.
  Zostaliśmy odkupieni i pouczeni, zostaliśmy oświeceni.
  Spójrzcie, bracia, jakie ciało spożyliśmy!
  Spójrzcie, dzieci, jaka krew nas upoiła!
  Spójrzcie na przymierze zawarte z naszym Bogiem i uważajcie na nie, bo przyjdzie dzień straszny, dzień sądu (por. 1 Kor 11,29).

  Któż może wielbić tajemnicę łaski?
  Zostaliśmy już uznani za godnych udziału w darze.
  Strzeżmy się aż do końca, aby usłyszeć Jego błogosławiony, łagodny i święty głos:
  „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” (Mt 25,34).

  Umiłowani, celebrujemy cuda chrztu Jezusa (por. Mk 10,38).
  Jego święte i ożywcze zmartwychwstanie,
  przez które świat otrzymał zbawienie.
  W nim oczekujemy szczęśliwego końca,
  w łasce i życzliwości naszego Pana Jezusa Chrystusa:
  Jemu cześć, chwała i uwielbienie.

  OdpowiedzUsuń