JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

wtorek, 2 października 2012

Świętych Aniołów Stróżów – wspomnienie obowiązkowe
Księga Wyjścia 23,20-23.
T
ak mówi Pan: "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.
Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.
Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.
Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę".JEZU UFAM TOBIE


Księga Psalmów 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11.

K
to się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam".

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy, co skrada się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

JEZU UFAM TOBIE
Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.
W
tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.
I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

 Komentarz do Ewangelii
Św. Jan Maria Vianney (1786-1859), kapłan, proboszcz z Ars
Kazanie na święto Aniołów Stróżów
"Oto Ja posyłam anioła przed tobą"
     Jakkolwiek dobry Bóg wystarcza sam sobie, to korzysta jednak  - aby rządzić światem - z posługi swoich aniołów... Jeśli widzimy Boga tak troszczącego się o nasze życie, to powinniśmy wywnioskować, że nasza dusza jest czymś większym i cenniejszym i dlatego dla jej zachowania i uświęcenia używa największych środków, jakie posiada na swoim dworze. Dał nam swojego Syna, aby nas zbawić, ten sam Syn... daje każdemu z nas jednego, a nawet kilku aniołów, którzy zajmują się jedynie wypraszaniem u Niego łask dla nas i pomocy, potrzebnej dla naszego zbawienia... Och, jakże człowiek zna mało to, czym jest i cel, w jakim został stworzony! My czytamy w Piśmie Świętym, że Pan powiedział swojemu ludowi: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” (Wj 23,20)...      Powinniśmy często wzywać naszych aniołów stróżów, szanować ich, a przede wszystkim próbować ich naśladować w naszych działaniach. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy w nich naśladować, jest myśl o obecności Boga... Bowiem jeśli jesteśmy przeniknięci obecnością Boga, jak moglibyśmy czynić zło? Jakże nasze cnoty i dobre uczyniki byłyby milsze Bogu!... Bóg mówi do Abrahama: „Służ mi i bądź nieskazitelny” (Rdz 17,1). Jak to się dzieje, że tak łatwo zapominamy o Bogu, podczas gdy mamy Go zawsze przed sobą? Dlaczego nie jesteśmy przeniknięci szacunkiem i wdzięcznością wobec naszych aniołów, którzy nam towarzyszą dniem i nocą?... . Powiecie może sobie: „Jestem zbyt nędzny, aby na to zasłużyć”. Nie tylko, bracia, Bóg nie traci was ani chwili z oczu, ale daje wam anioła, który nieustannie kieruje waszymi krokami. Och, zbyt wielkie szczęście, ale tak mało znane ludziom! JEZU UFAM TOBIE


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz