JEZU UFAM TOBIE


PLAN BOŻY

JEST

POZYTYWNYKOMUNIA ŚWIĘTA DO UST NA KLĘCZĄCO!

Tylko Szatan nie chciał i nie chce przed Bogiem i Matką Bożą upaść na kolana!

Dewiza Św. Maksymiliana M.Kolbe - „ Kolana a nie rozum "

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem.

Panie Jezu, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszą, przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen

środa, 11 września 2013

Nowenna do ŚWIĘTEGO OJCA PIO i ŚWIĘTEJ RITY - dzień dziewiąty
Jezu Chryste, 
u stóp Twojego świętego Krzyża składam moje problemy.
Proszę Ciebie, Jezu, 
Ty się nimi zajmij!
Jezu ufam Tobie!ŚWIĘTA RITAOrędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych. Na dzień dziewiąty Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz  przywilej  być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i „Świętą do spraw trudnych".
O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Antyfona:Obdarzyłeś,Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PADRE PIO10 września

Jezu, rozpal ten ogień, który przyniosłeś na ziemię, abym nim rozpalony wyniszczał się na ołtarzu Twej miłości jako ofiarna żertwa miłości w tym celu, byś Ty królował w moim sercu i w sercach wszystkich ludzi, by wszędzie wznosił się hymn uwielbienia Ciebie, wysławiania i wdzięczności za miłość, którą okazałeś nam w tajemnicy Twoich Boskich narodzin (Epist.Iv; s. 869).


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 Modlitwa do Ducha ŚwiętegoMódlmy się:Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła świętego w sposób widzialny raczyłeś zstąpić na Apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serce, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić; błagamy Cię usilnie, abyś również nam, w czasie tej nowenny, udzielić raczył tych samych darów dla naszego uświęcenia i dla wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 Słowo Boże:Z Listu św. Pawia Apostoła do Galatów (6,14):Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, niech zstąpi pokój i miłosierdzie! Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.Wtorek XXIII tygodnia Okresu Zwykłego

List do Kolosan 2,6-15. Bracia: Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie:
zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,
bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,
jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.
Księga Psalmów 145(144),1-2.8-9.10-11. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i  niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Ewangelia wg św. Łukasza 6,12-19. Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami:
Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja;
Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;
Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu;
przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Komentarz do Ewangelii : Bł. Matka Teresa z Kalkuty
"Całą noc spędził na modlitwie do Boga"


1 komentarz:
 1. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
  Komentarz do Ewangelii
  Św. Bernard z Clairvaux (1091-1153), mnich cysterski, doktor Kościoła
  Rozmyślania o Męce (kazanie przypisane)

  Chwała krzyża

  Daleka jest ode mnie myśl, aby chlubić się czymś innym, co nie jest krzyżem mojego Pana, Jezusa Chrystusa (Ga 6,14). Krzyż jest twoją chwałą, krzyż jest twoją najwyższą władzą. Oto władza na twoich barkach (Iz 9,5). Ci, którzy noszą Twój krzyż, noszą Twoją chwałę. To dlatego krzyż, którego boją się niewierni, jest dla wiernych najpiękniejszym ze wszystkich drzew Raju. Czy Chrystus bał się krzyża? A Piotr? A Andrzej? Wręcz przeciwnie, oni go pragnęli. Chrystus szedł w jego stronę „jak olbrzym, co drogę przebiega” (Ps 19,6): „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15). Spożył swoją Paschę cierpiąc Mękę, kiedy przeszedł z tego świata do Ojca. Na krzyżu jadł i pił, upoił się i zasnął...

  Któż teraz mógłby się obawiać krzyża? Mogę, Panie, obejść niebo i ziemię, morza i równiny - nigdzie Cię nie znajdę, jak tylko na krzyżu. Tam Ty śpisz, tam pasiesz swoje stado, tam spoczywasz w południe (Pnp 1,7). Na tym krzyżu ten, który zjednoczył się ze swoim Panem, śpiewa słodko: „Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz” (Ps 3,4). Nikt cię nie szuka, nikt Cię nie znajduje jak tylko na krzyżu. Krzyżu chwały, zakorzeń się we mnie, abym został odnaleziony w tobie.

  OdpowiedzUsuń